Adresa

Rr. "Eqrem Çabej" nr.21, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Email

sspplatform2021@gmail.com

Telefoni

+383 45 624 019